Page tree

Vinadata Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VINADATA Communications Platform As A Service

CPaaS là giải pháp dịch vụ và ứng dụng VinaData đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân.

Đồng hành cùng VinaData các doanh nghiệp sẽ tối ưu được bài toán chi phí, vận hành và nhân lực công nghệ thông tin.

CPaaS bao gồm những dịch vụ sau

vCS - Cloud Phone System

vTicket - Digital customer engagement platform

vMeeting - The complete video meetings solution.

What's new 

vMessage - Hệ thống gửi SMS, Email hàng loạt

  • No labels